Murakami Yoshimitsu

Murakami Yoshimitsu

Oban Yoko-e (14.5 ins by 10 ins)
Catalogue ID: Chikanobu H7#
Artist: Chikanobu
Date: 1898
Series: The Tale of the Heike
Publisher: Tsunashima Kamekichi
Description: Murakami Yoshimitsu taking back the flag.
Condition: Fine
Impression: Fine

Availability: Available

£280.00